Wat is NEXTERIA

Nexteria is een kennispartner en brengt drie ontwikkelingen samen in één concept: Circulaire Bouw, Circulaire Gebiedsontwikkeling en Circulaire Economie

Aantoonbaar circulair bouwen met Nexteria

Gevalideerde circulariteitswaarde

Nexteria is aantoonbaar en gevalideerd circulair! 

Door het samenvoegen van gevalideerde rekenmethodieken tot één verzameldocument, het Nexteria Gebouwpaspoort, wordt het begrip “circulair gebouw” concreet en ontstaat er inzicht in de waarde van alle toegepaste materialen. Uiteraard is het Materialenpaspoort één van de belangrijke onderdelen die in het BIM-model vastgelegd worden.

In onderstaande animatie wordt heel helder uitgelegd wat een gebouwpaspoort volgens Nexteria inhoudt.

Dankzij de intensieve samenwerking met het NIBE, is het paspoort voorzien van gevalideerde waardes voor de Materialen Circulariteit Index (MCI), de Losmaakbaarheid Index (LI) en de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG).

Binnen het circulaire model van de Ellen Mac Arthur Foundation, past Nexteria producten toe die eenvoudig hergebruikt (Re-use), hersteld (Refurbisch) of hernieuwd (Recycle) kunnen worden. Bovendien is het uitgangspunt van elk Nexteria gebouw: géén afval of stort van materialen aan het einde van de levensduur!

Elk Nexteria gebouw wordt opgeleverd met Terugnamegarantie en een compleet en gevalideerd pakket voor duurzaam en circulair bouwen.

De filosofie van Nexteria

een introductie in het vooruitstrevende concept

Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst. Bedrijfshuisvesting ontwikkelen we vanuit een levenscyclusbenadering: al voor de eerste schetsen denken we samen met u na over wanneer de gebruiksduur van een gebouw voorbij is. Tegelijkertijd houden we ons nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie.

In 2016 is VDR Bouwgroep al gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden die de overheidsopgave om van Nederland in 2050 een volledig circulaire economie te maken, ons kan brengen.

In onderstaande animatie wordt heel helder uitgelegd wat de filosofie achter Nexteria is.

Wat voor velen in onze branche nog onbekend terrein was, heeft VDR Bouwgroep omarmt en eigen gemaakt. Een projectteam heeft de samenwerking gezocht met innovatieve partners: van toeleverancier tot financier, van fiscus tot overheid. Op ons eigen terrein is een pilotproject gestart waar alle betrokkenen veel van geleerd hebben. Door het delen van kennis en de bereidheid om écht samen te werken, is antwoord gevonden op vele vragen en uitdagingen. Deze krachten zijn gebundeld in een compleet nieuwe formule voor circulair bouwen: NEXTERIA.

De formule biedt ook een antwoord op de vraag hoe we met de zogenaamde “brownfields” om moeten gaan. Het slot ligt bij de overheid, maar met z’n allen hebben we de sleutel in handen: door ook de gronduitgifte op een circulaire wijze in te richten. Historisch gezien blijken bedrijventerreinen na een levenscyclus van ongeveer 20 jaar, snel achteruit te gaan. De beschikbare grond van een gemeente om uit te breiden (of in te breiden) met nieuwe, moderne bedrijventerreinen of woonwijken, wordt echter steeds schaarser. Daarnaast zien we dat door regelgeving het steeds lastiger wordt om uitbreidingen te realiseren. Nexteria heeft daarom niet alleen een circulaire bouwmethode ontwikkeld, maar adviseert ook de overheid bij een circulair grondbeleid. Wat dankzij Nexteria over zo’n 25 jaar overblijft, is een schone kavel en ruimte voor nieuwbouw (woningen, industrie, stadsparken of andere bestemmingen).

“Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.

En we moeten ook wel. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak om bedrijventerreinen zo goed mogelijk circulair te herstructureren. Alleen al het energieneutraal maken van 250 bedrijventerreinen zou voor een derde bijdragen aan het Energieakkoord. De principes van de circulaire economie gaan echter nog een stap verder en de potentie is dan ook groot, maar de omschakeling is ook broodnodig met het oog op een toekomst waarin we zo min mogelijk grondstoffen verspillen.

Uit: seminar “Circulaire Herstructurering van Bedrijventerreinen”, Bureau Stedelijke Planning en BT, 21 juni 2018